Gelijkwaardige statuten

Als mensen zich willen organiseren om een gezamenlijk doel te bereiken kan het nodig zijn een rechtsvorm te kiezen. Stichting, cooperatie, vereniging etc. Deze vormen zijn helaas geen van allen geschikt om een gelijkwaardige organisatie mee op te tuigen, omdat er altijd een bestuur is dat bestuurt. En een bestuur dat bestuurt is niet gelijkwaardig georganiseerd…

Toch is het mogelijk om een gelijkwaardige organisatie te ‘declareren’ binnen de rechtsvorm stichting en cooperatie. Maar daarvoor zijn de statuten heel anders opgebouwd als wat er standaard rond gaat. In deze tekst staat een voorbeeld van hoe gelijkwaardige statuten er uit kunnen zien. Ik zal in het kort omschrijven hoe ze zijn opgebouwd.

De belangrijkste eigenschap van een gelijkwaardige organisatie is dat het bestuur niet bestuurt. De sociocratische kringen besturen. Maar ja, de wet stelt dat er wel bestuurders moeten zijn! Daarom is in deze statuten bepaald dat het bestuur het besturen delegeert aan de hoofdkring (artikel 7.2). Het bestuur is wel verantwoordelijk (en aansprakelijk), dus er moet beschreven zijn op welke manier het bestuur deze verantwoordelijkheid neemt. In deze statuten doet het bestuur dat door middel van ‘dubbele koppelingen’: het bestuur neemt deel aan de hoofdkring, en de (afvaardiging van de) hoofdkring neemt deel aan de bestuurskring. Deze bestuurskring bestaat uit het bestuur samen met afgevaardigden van de hoofdkring. Op deze manier kan het bestuur niets doen dat geen toestemming heeft (‘consent’ heeft) van de hoofdkring. Het bestuur controleert of de Stichting handelt binnen de wet, binnen de visie, binnen het financieel beleid en handelt op een veilige (in de ruimste zin) manier en handelt vanuit de bestuurskring.

De Stichting kan naar eigen inzicht en behoeften meerdere kringen opstellen, welke mandaat krijgen van de hoger gelegen kring. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de hoofdkring niet voor elk klein besluitje bij elkaar moet komen. Mandaat vanuit de hoger gelegen kring zorgt er voor dat kringen zelfstandig kunnen opereren. Als een lagere kring een situatie tegenkomt die buiten het mandaat valt, of ook andere kringen aan gaat, dan moet die situatie in de hogere kring besproken worden.

Conflicten zal de Stichting ook gelijkwaardig moeten oplossen. Het bestuur faciliteert een ‘bemiddelingskring’, waarbij het doel van deze kring is om weer samen verder te kunnen. (7.2-e)

De kringen nemen besluiten op basis van consent, dus ‘geen overwegend beargumenteerd bezwaar’. Mocht iemand bezwaar hebben, dan krijgt deze de verplichting om het besluit zodanig aan te passen dat we samen, met alle argumenten, verder kunnen. (6.1 en verder)

Er wordt in de statuten gesproken over ‘Kringstatuut’. Dat is een beschrijving van hoe de kringen werken, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verbinden, wie verantwoordelijk is etc. Dit statuut is een dynamische tekst: het bestuur kan deze wijzigen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Alle kringen hebben de verplichting deze wijzigingen door te voeren. Let wel: het bestuur kan alleen iets besluiten als de afvaardiging van de hoofdkring consent is gegaan, dus er kunnen wat dat betreft niet zomaar rare besluiten genomen worden!

disclaimer: De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De Inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel juridisch advies. Hoewel deze statuten met de grootste zorg zijn samengesteld kan Aakendonk op geen manier aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door teksten van deze website.

STICHTING
Heden, de een en twintigste december ————————————————————————————
tweeduizend drie en twintig, verschenen voor mij- , notaris te : ————————————————

 1. de heer of mevrouw , wonende te . ———————————————————————————-
 2. de heer of mevrouw , wonende te . ———————————————————————————–
 3. de heer of mevrouw , wonende te .————————————————————————————
  De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de
  volgende statuten vast te stellen: ———————————————————————
  NAAM EN ZETEL ————————————————————————————
  Artikel 1. ————————————————————————————————
  De stichting draagt de naam: ——————–
  De stichting is gevestigd in de gemeente . ———————————————-

DOEL —————————————————————————————————-
Artikel 2. ————————————————————————————————

 1. De stichting heeft tot doel: ————————————————————————-

VERMOGEN ——————————————————————————————-
Artikel 3. ————————————————————————————————

 1. Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd
  door: ——————————————————————————————————
 2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
  continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. ————————-
  Indien vermogen of bestanddelen daarvan krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking
  zijn verkregen, dan is het toegestaan het vermogen of bestanddelen daarvan in stand te
  houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan de uiterste wilsbeschikking
  of schenking verbonden voorwaarden. ————————————————————–
 3. De kosten van verwerving van gelden en de beheerskosten van de stichting dienen in
  redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

BESTUUR ———————————————————————————————-
Artikel 4. ————————————————————————————————

 1. Het bestuur van de stichting wordt ingericht volgens principes van het sociocratisch kringmodel en bestaat uit ten minste de volgende twee kringen: de Bestuurskring en de Hoofdkring. ——–
 2. Een kring bestaat uit een groep personen, die binnen de Stichting functioneel bij elkaar
  horen, met het oog op het uitvoeren van een aan die kring opgedragen doelstelling en/of
  taak. Een kring heeft mandaat van de bovenliggende kring en bepaalt zelf op welke wijze
  ze hun taak of doelstelling uitvoert, met dien verstande zat er altijd in overeenstemming
  met het verkregen mandaat, de wet, de visie (zoals beschreven in deze statuten), de financiën
  en de veiligheid in de ruimste zin wordt gehandeld. —————————————————–
 3. Iedere kring legt de doelstellingen en taken vast waarvoor zij verantwoordelijk is in hun
  kringplan. De kringplannen, met uitzondering van het kringplan van de Bestuurskring,
  worden ter goedkeuring voorgelegd aan de kring erboven. De Bestuurskring is
  eindverantwoordelijk. ———————————————————————————
 4. Iedere kring, met uitzondering van de Bestuurskring, kiest één of meer van zijn leden
  om samen met de gespreksleider van de kring op te treden als afgevaardigde van de eigen kring,
  in de kring erboven. De afgevaardigden bepalen en bewaken tezamen met de overige leden
  van de kring erboven het beleid in die kring, in relatie tot het functioneren van de eigen
  kring. —————————————————————————————————-

KRINGSTATUUT EN KRINGPLANNEN ——————————————————-
Artikel 5. ————————————————————————————————

 1. Het Kringstatuut is opgesteld door de Bestuurskring en bevat bepalingen ten aanzien
  van de doelstellingen, de samenstelling, de plaats in de organisatie en de werkwijze van de
  kringen, waaronder in ieder geval de bepaling dat iedere kring de drie taken delegeert aan
  de eigen kringleden. De drie taken zijn leiden, uitvoeren en meten. Het Kringstatuut moet
  in overeenstemming zijn met de wet en deze statuten. ——————————————-
  De Bestuurskring is bevoegd het Kringstatuut te wijzigen. ————————————–
 1. Iedere kring stelt een eigen kringplan op, waarin wordt geregeld hoe de door de kring
  geformuleerde doelstellingen en taken worden uitgevoerd. Een kringplan moet in
  overeenstemming zijn met de wet, deze statuten en het Kringstatuut. ————————-

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN —————————–
Artikel 6. ————————————————————————————————

 1. De besluitvorming in alle kringen is gebaseerd op het beginsel van geen bezwaar, het
  zogenaamde “consentbeginsel”. Dit houdt in dat een besluit genomen is wanneer geen van
  de aanwezige kringleden beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen
  van het besluit. —————————————————————————————–
 2. Het aantekenen van beargumenteerd overwegend bezwaar verplicht tot het constructief
  bijdragen aan het vinden van een oplossing die tegemoet komt aan alle argumenten. Bij
  het nemen van een besluit zal elk kringlid zich moeten inzetten om te zoeken naar een
  manier waarop alle kringleden, met alle argumenten, verder kunnen. ————————
 3. Indien er consent is over een andere wijze van besluitvorming, kan afgeweken worden
  van het hier beschreven organisatiemodel. ———————————————————
 4. Het nemen van een besluit geschiedt in principe met de aanwezigen. Als iemand niet
  aanwezig is geeft deze stilzwijgend consent aan het besluit. ————————————–
 5. Alle voor de besluitvorming relevante informatie dient tijdig voor alle kringleden
  beschikbaar te zijn. Hierdoor kan ieder kringlid beslissen of hij/zij bij de vergadering
  aanwezig wil zijn, dan wel schriftelijk zijn overwegingen aan de voorzitter wil doorgeven,
  dan wel zich door een ander aanwezig kringlid te laten vertegenwoordigen. —————–
 6. Het veranderen of ongedaan maken van een (gedelegeerd) besluit kan, indien daarover
  in de betrokken vergadering consent bestaat. ——————————————————
 7. Kringen kunnen zelfstandig beslissen binnen het mandaat van de kring erboven dan wel
  in het Kringstatuut is afgesproken. —————————————————————-
 8. De door een kring benoemde functionarissen kunnen zelfstandig beslissingen nemen
  binnen hun, door de respectievelijke kringen gestelde kaders en in overeenstemming met
  de regels van de kringplan, waarin de functie- en taakbeschrijvingen zijn vastgelegd. —–
 9. Komt in een kringvergadering geen besluit tot stand over een onderwerp waarover een
  besluit geboden blijft, dan wordt ten minste twee maal vierentwintig (24) uur later een
  nieuwe kringvergadering uitgeschreven, waar hetzelfde onderwerp op de agenda staat.
 10. Komt ook in de tweede kringvergadering geen besluit tot stand, dan kan de voorzitter
  met consent van de kring, de zaak naar de kring erboven verwijzen. ————————–
 11. Het functioneren van de besluitvorming van een kring volgens de regels van het
  Kringstatuut moet altijd kunnen worden gecontroleerd door de kring erboven. Het
  Kringstatuut geeft hiervoor nadere regels, waarin in ieder geval is bepaald dat minstens
  één maal per jaar een rapport wordt opgemaakt. In dit rapport wordt verantwoord hoe de
  besluitvorming heeft gefunctioneerd in het afgelopen kalenderjaar. —————————
 12. Wanneer de besluitvorming in een kring niet functioneert volgens de regels van het
  Kringstatuut, kan de kring erboven de besluitvorming tijdelijk overnemen. Nadat de kring
  erboven dan wel de Bestuurskring, heeft geconstateerd dat de besluitvorming weer volgens
  de regels functioneert, worden de besluit nemende bevoegdheden weer teruggegeven. —-
 13. De bestuurskring kan besluiten het gelijkwaardig functioneren van de Stichting te laten
  controleren door middel van een audit van een deskundige partij op het gebied van
  gelijkwaardig besturen. ——————————————————————————–
 14. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij
  daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
  van de stichting en de met haar verbonden organisatie. De bestuurder heeft -onverminderd
  het bepaalde in de vorige volzin -wel het recht de desbetreffende vergadering van het
  bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling
  van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het
  betreffende bestuursbesluit.—————————————————————————
  Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel geen enkele
  bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het
  belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval legt het bestuur de
  overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. ———————-

DE BESTUURSKRING ——————————————————————————
Artikel 7. ————————————————————————————————

 1. Het wettelijk verantwoordelijke orgaan van de Stichting is de Bestuurskring. ————
 2. De Bestuurskring heeft het besturen van de stichting gedelegeerd naar de Hoofdkring. De
  Bestuurskring is verantwoordelijk voor: ————————————————————
  a. het bepalen en het bewaken van de visie van de Stichting, ———————————–
  b. het bewaken dat de Stichting handelt binnen de wetgeving, ———————————-
  c. het bepalen en bewaken dat de Stichting handelt binnen het financiële beleid, ————
  d. het bewaken van de veiligheid van alle bij de Stichting betrokken individuen in de
  ruimste zin. ———————————————————————————————
  e. het laten functioneren van een vorm van conflictbemiddeling. Dit kan gedaan worden in een bemiddelingskring die bijeengeroepen wordt als er een conflict is ontstaan dat de deelnemers zelf niet hebben kunnen oplossen. Het doel van conflictbemiddeling is om weer samen verder te kunnen.
 3. De Bestuurskring bestaat uit ten minste drie (3) bestuursleden en een jaarlijks gekozen
  vertegenwoordiging uit de Hoofdkring, tot een totaal van ten hoogste zes (6) leden en dient
  als volgt te zijn samengesteld:————————————————————————
  a. een voorzitter; —————————————————————————————-
  b. een penningmeester; ——————————————————————————–
  c. een secretaris; —————————————————————————————-
  d. tenminste een en maximaal drie afgevaardigde(n) uit de Hoofdkring. ————————-
  Eén van de onder sub d genoemde personen is tevens voorzitter van de Hoofdkring. De
  Bestuurskring kan besluiten het aantal leden van de Bestuurskring te verhogen met interne
  of externe leden tot maximaal zes indien hij dit nodig acht. ————————————-
 4. De voorzitter van de Hoofdkring kan niet verkozen worden tot voorzitter, secretaris of
  penningmeester in de Bestuurskring, met uitzondering van de eerste bestuurskring-
  vergadering. ———————————————————————————————
 5. De Bestuurskring zorgt voor een dubbele koppeling met Hoofdkring, om verantwoording
  te kunnen blijven nemen voor het afgegeven dagelijks bestuursmandaat. ———————
 6. De leden van de Bestuurskring worden benoemd door de leden van de Hoofdkring voor
  een periode van vierentwintig (24) maanden. Zij treden af volgens een door de
  Bestuurskring te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk en
  onbeperkt herbenoembaar. —————————————————————————-
 7. De leden van de Bestuurskring moeten meerderjarige personen zijn in het volle bezit
  van hun burgerlijke rechten. ————————————————————————–
 8. Indien het ledental van de Bestuurskring tot beneden de zes (6) is gedaald, dan vormen
  de overblijvende leden of vormt het enig overblijvende lid van de Bestuurskring het wettig
  bestuur, met dien verstande dat bij het ontstaan van een of meer vacatures in de
  Bestuurskring, binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s), door benoeming
  van nieuwe leden wordt voorzien in het statutair vereiste minimum aantal leden, met
  inachtneming van de regels omtrent besluitvorming als in deze statuten omschreven. ——
 9. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder berust het
  bestuur tijdelijk bij een of meer, jaarlijks door de Hoofdkring aan te wijzen persoon/personen.
  Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen
  met een bestuurder gelijkgesteld. ——————————————————————–
 10. Het lidmaatschap van de Bestuurskring eindigt door: —————————————-
  a. opzegging; ——————————————————————————————–
  b. overlijden; ——————————————————————————————–
  c. faillissement van het lid, het aanvragen van surseance van betaling of onder
  curatelestelling en in alle overige gevallen, waarbij het vrije beheer over het eigen
  vermogen wordt verloren, alsmede in geval van verlies van het volle bezit van zijn of haar
  burgerlijke rechten; ————————————————————————————
  d. ontslag door de rechtbank; en ———————————————————————
  e. door verlies van de status van gekozen afgevaardigde, wat betreft de gekozen
  afgevaardigde van de kring eronder. —————————————————————-
 11. De Bestuurskring vergadert ten minste zes maal per kalenderjaar. Minstens één maal
  per jaar wordt een gezamenlijke vergadering van Bestuurskring en de kring eronder belegd
  waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd, alsmede het verslag van het afgelopen
  jaar en de begroting voor het volgende jaar worden vastgelegd. ——————————–
 12. Indien één van de leden van de Bestuurskring een vergadering wenst, kan dat lid een
  vergadering bijeenroepen. —————————————————————————-
 13. De Bestuurskring kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien consent
  bestaat over de wijze van besluitvorming en het gegeven mandaat. Daarnaast dienen alle
  leden van de Bestuurskring zich schriftelijk of elektronisch, per e-mail, uit te laten over de
  wijze van besluitvorming en de inhoud van het besluit. ——————————————
 14. De Bestuurskring is bevoegd om bij overeenkomst te bepalen dat deze statuten van
  toepassing zijn op een persoon die zich wil verbinden aan de Stichting. ———————-
 15. De leden van de Bestuurskring genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
  hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten ten einde de
  werkzaamheden te kunnen uitvoeren. —————————————————————

FINANCIËLE BEPALINGEN; BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN ————————–
Artikel 8 ————————————————————————————————-

 1. Het algemene beheer over de financiële middelen wordt gevoerd door de
  penningmeester, die daarover verantwoording aflegt aan de Bestuurskring. ——————
 2. De penningmeester stelt voor het einde van het boekjaar de begroting voor het komende
  jaar op en legt die ter goedkeuring voor aan de Bestuurskring. ———————————
 3. Binnen drie (3) maanden na afloop van het boekjaar stelt de penningmeester een verslag
  over het afgelopen jaar op en de jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van
  baten en lasten met een toelichting. De penningmeester biedt deze stukken aan ter
  goedkeuring aan de Bestuurskring. De Bestuurskring beslist binnen één maand of de
  stukken kunnen worden goedgekeurd. ————————————————————–
 4. De Bestuurskring kan besluiten een accountantsverklaring op te vragen. Indien een
  accountantsverklaring wordt opgesteld, beslist de Bestuurskring binnen één maand na
  ontvangst van de accountantsverklaring. ———————————————————–
 5. Goedkeuring van de financiële jaarstukken als bedoeld in het derde lid strekt tot het
  verlenen van décharge aan de penningmeester voor het in dat jaar gevoerde beheer. ——-
 6. Eventuele exploitatieoverschotten dienen geheel ten goede te komen aan de
  doelstellingen van de Stichting. ———————————————————————-
 7. Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december
  van datzelfde jaar. ————————————————————————————–

VERKIEZEN, BENOEMING, SCHORSING en ONTSLAG ———————————-
Artikel 9 ————————————————————————————————-

 1. De Bestuurskring stelt de procedure(s) tot benoemen, schorsen en ontslag vast van
  personen die, zowel bezoldigd als onbezoldigd, werkzaam zijn voor de Stichting, in
  overeenstemming met de wet en deze statuten. De Bestuurskring is bevoegd om te
  besluiten over het in dienst nemen van of op andere wijze tegen vergoeding opdracht geven
  aan natuurlijke- of rechtspersonen om werkzaamheden voor de Stichting te verrichten. —
 2. De Bestuurskring is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de
  bestuurskringleden, voor zover deze niet zijn afgevaardigd vanuit de Hoofdkring. In alle
  andere gevallen van benoeming, schorsing en ontslag beslist de Bestuurskring op
  voordracht van de Hoofdkring of een daartoe door de Hoofdkring aangestelde hulpkring en na
  de toetsing aan de wet, de statuten en de hiervoor vastgestelde procedures. ——————
 3. In afwijking van artikel 6, eerste lid, wordt een benoemings- of ontslagbesluit genomen
  met uitzondering van het desbetreffende kring lid, van wie derhalve geen consent is vereist.
 4. De Bestuurskring beslist op voordracht van de Hoofdkring of een daartoe door de Hoofdkring
  aangestelde hulpkring over het schorsen of ontslaan van personen die krachtens
  overeenkomst, al dan niet bezoldigd, in dienst zijn bij de Stichting. Voordat wordt beslist
  over de schorsing of het ontslag, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld te worden
  gehoord door de Bestuurskring of een hulpkring daarvan, waarbij hij of zij zich laten
  bijstaan door een raadsman. ————————————————————————–
 5. Indien een persoon is geschorst, als bedoeld in het vierde lid, beslist de Bestuurskring
  binnen drie (3) maanden over het eventuele ontslag van die persoon. Indien niet tot ontslag
  wordt besloten binnen die periode, dan eindigt de schorsing van rechtswege.—————-
 6. De voorzitter en afgevaardigde van elke kring worden gekozen na open discussie en met
  consent door de leden van de desbetreffende kring. Een kring kan, indien dat nodig wordt
  geoordeeld en de kring erboven daaraan consent geeft, meerdere afgevaardigden kiezen
  om, samen met de voorzitter van de kring, deel te nemen aan de kring erboven. ————

BESTUURSVERTEGENWOORDIGING, BEVOEGDHEID ———————————
Artikel 10. ———————————————————————————————–

 1. De Bestuurskring vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. ———————-
 2. Twee tezamen handelende leden van de Bestuurskring zijn bevoegd de Stichting te
  vertegenwoordigen, indien en voor zover daarvoor een duidelijk omschreven en
  schriftelijk vastgelegd mandaat is verleend door de Bestuurskring. —————————-

(indien de stichting eigenaar van onroerend goed wordt: )

 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
  vervreemding en bezwaring van registergoederen. ———————————————–

(indien de stichting daarvoor een hypothecaire lening nodig heeft:)

 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de
  stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
  maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. —————–

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING —————————————————-
Artikel 11 ————————————————————————————————

 1. De Bestuurskring is bevoegd de statuten van de Stichting te wijzigen mits aan de
  volgende voorwaarden wordt voldaan: ————————————————————-
  a. het wijzigen van artikel 2 lid 2 is alleen mogelijk met consent in een gezamenlijke
  vergadering van de Hoofdkring en de Bestuurskring. Deelnemers van de vergadering dienen
  consent te zijn met het aantal deelnemers van de vergadering.———————————-
  b. het wijzigen van alle overige artikelen van de statuten is alleen mogelijk met consent in
  een gezamenlijke vergadering van de Hoofdkring en de Bestuurskring. Er dient consent te
  zijn met het aantal deelnemers van de vergadering. ———————————————-
 2. De Bestuurskring is bevoegd de statuten van de Stichting te ontbinden op voorwaarde
  van consent binnen een gezamenlijke vergadering van de Hoofdkring en de Bestuurskring
  waarbij de vergadering consent gaat met het aantal deelnemers van de vergadering. ——-
 3. Een wijziging van de statuten geschiedt bij notariële akte. ———————————–
 4. Indien de Bestuurskring besluit tot ontbinding van de Stichting, dan wijst hij ook één of
  meerdere vereffenaar(s) aan. Gedurende de liquidatie van de Stichting wordt zoveel
  mogelijk overeenkomstig deze statuten gehandeld. ———————————————–
 5. Een na ontbinding eventueel resterend batig saldo komt ten goede aan een instelling met
  doelstellingen die vergelijkbaar zijn met die van de Stichting. ———————————-
  Indien de stichting een algemeen nut beogende instelling blijkt te zijn, zal een eventueel
  batig saldo van de ontbonden stichting worden besteed aan een algemeen nut beogende
  instelling met een soortgelijke doelstelling. ——————————————————–

SLOTBEPALING————————————————————————————–
Artikel 12 ————————————————————————————————

 1. In alle gevallen waarin zowel de wet, als deze statuten niet voorzien, beslist de
  Bestuurskring. ——————————————————————————————
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
  communicatiekanalen overgebracht reproduceerbaar bericht. ———————————–
  3.a. Ten slotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7 dat
  voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: ———————–
 3. de comparante sub 1 als voorzitter;. ————————————————————–
 4. de comparant sub 2 als secretaris; —————————————————————-
 5. de comparant sub 3 als penningmeester. ———————————————————
  Een afgevaardigde van de Hoofdkring zal later worden benoemd. ——————————–

De comparanten zijn mij, notaris bekend en de identiteit is door mij, notaris vastgesteld
aan de hand van een identiteitsdocument zoals bedoeld in artikel 1 Wet op de

identificatieplicht. ————————————————————————————–

Waarvan akte is verleden te X, op de datum als in het hoofd
van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting
daarop aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend. ——————————————————————————————–

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT